Bij GT&T's Hoofdzetel :  
   
 
Home
Visie, Missie, Normen & Waarden
Handel
Supply Chain Mgmt Consulting
Traject surveys voor EPC
projecten
Veiligheid
Veiligheidsmateriaal voor
industriële sites
Materiaal voor reddings- en
schoonmaakacties na
calamiteiten
Risikobeheersing & opleiding
Contact
Colofon
Traject surveys (verkenning) voor EPC projecten
Disclaimer
 • GT&T doet zijn best om een accuraat en werkbaar rapport te maken. Wij gaan ervan ervan uit dat de informatie in dit rapport zo correct mogelijk is wanneer dit werd geschreven. GT&T aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welke consequenties die kunnen voortvloeien uit oneigen gebruik van de informatie in hun rapport(en).
 • Dit rapport is gebaseerd op de observaties gedurende de dag(en) van de survey/verkenning, en mogen niet gezien worden als een uitgebreide lijst van mogelijke risikos of problemen die kunnen bestaan, of potentiële verbeteringen/aanpassingen die kunnen worden gemaakt.
 • Dit rapport is geschreven in opdracht van de Client, en is gedekt door de BAR* - of CAR** Polis van de Client, die alle details van de Polis – inclusief een Subrogatie afstandsclausule ten behoeve van GT&T en haar leveranciers – aan GT&T zal bezorgen. De Client aanvaart ook om alle claims mbt gevolgschade te zullen dekken en verklaart uitdrukkelijk GT&T van elke daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid te zullen vrijwaren.
 • GT&T kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene of oncontroleerbare vertragingen, veranderingen, schade of gebeurtenissen, zoals Force Majeure, Accidenten, landverschuivingen, overstromingen, branden, veranderingen aan infrastructuren of regelgeving door toedoen van locale, regionale, of nationale overheden, functionele of electorale veranderingen bij officiële instanties, incorrecte informatie door locale bronnen of locale / regionale / nationale instanties, ongecoordineerde of niet gecommuniceerde werken aan infrastructuren, ontvoeringen, opstanden, disputen of andere ongeregeldheden tussen clans of stammen, rellen, (burger)oorlogen – deze lijst is NIET LIMITATIEF.
  GT&T kan verder niet verantwoordelijk gehouden gehouden worden voor de toestand of beschikbaarheid van locaal materiaal of uitrustingen – het kan mogelijk niet meer beschikbaar zijn, waardoor het noodzakelijk kan zijn additioneel materiaal mee te brengen – in tegenstelling tot wat oorspronkelijk voorzien werd.
 • Veiligheid eerst – GT&T kan niet verantwoordelijk gehouden voor vertraging of schade tengevolge van onveilige toestanden, daarin begrepen weersomstandigheden.
 • Vrachten en andere prijzen/offerten zijn strict indicatief. Ze moeten bij het van start gaan van het project of voor de actuele verzending nagezien en geconfirmeerd worden. Offerten op bestemming zullen locaal nagezien worden.
 • Wanneer het project opgestart wordt, zal GT&T een 2e survey/verkenning uitvoeren om na te gaan of veranderingen hebben plaatsgevonden of er bijkomende problemen opdoken.
Definities
 • "Client": bedrijf of entiteit die opdracht geeft tot de uitvoering van de Traject Survey. Ook “Eigenaar” of “Aannemer” genoemd – typisch de verkoper van het op bestemming te bouwen complex. Kan ook de koper of eindgebruiker van de te bouwen installatie zijn, typisch een (locale) of nationale overheid.
 • "GT&T": het bedrijf dat de Traject Survey (wegverkenning) in opdracht van de Client uitvoert.
 • "General Conditions": GT&T zijn Algemene Voorwaarden, vermeld op GT&T zijn offerten, orderbevestigingen en facturen – zij vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst / het Contract.
 • "Products": alle producten, goederen, of diensten die GT&T aan de Client aanbiedt, verkoopt, verhuurt levert of aan de Client heeft aangeboden, verkocht, verhuurd of geleverd.
 • "Supplier": de leverancier, aannemer, onderaannemer en/of eender welke partij die goederen, materiaal, of diensten verkoopt, levert of verhuurt, of personeel ter beschikking stelt.
Verklaring Confidentialiteit
 • Om de integriteit en de kredietwaardigheid van het Traject Survey (verkenning) proces te bewaren en de betrokken partijen te beschermen wordt overeengekomen dat de auteurs geen tijdens de opdracht bekomen informatie zullen vrijgeven aan onbevoegde personen, tenzij anders schriftelijk door de Client geïnstrueerd, of wettelijk verplicht.
* BAR = Builders All Risk
** CAR = Constructors All Risk